ANUNȚ

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „WILHELM MOLDOVAN” CONSTANȚA (Str. Eliberării, nr. 1A, Telefon: 0743 094 656) organizează CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE / CATEDRELOR VACANTE, în conformitate cu O.M.E.N. 5625/2012 modificat cu O.M.E.N.5239/2015:

 

 • POSTUL / CATEDRA: Educație fizică și sport (18 ore/săptămână)

STATUTUL POSTULUI: vacant

DISCIPLINA POSTULUI: Educație fizică și sport

CERINŢE SPECIALE PENTRU OCUPARE (atestate, avize, etc):

 • avizul unității
 • studii superioare de specialitate

PROBE DE CONCURS:

 • Examen scris la Educație fizică și sport

 

 • POSTUL / CATEDRA: Fizică-Chimie (10 ore/săptămână)

STATUTUL POSTULUI: vacant

DISCIPLINA POSTULUI: Fizică-Chimie

CERINŢE SPECIALE PENTRU OCUPARE (atestate, avize, etc):

 • avizul unității
 • studii superioare de specialitate

PROBE DE CONCURS:

 • Examen scris la Fizică

 

 • POSTUL / CATEDRA: Religie adventistă (9 ore/săptămână)

STATUTUL POSTULUI: vacant

DISCIPLINA POSTULUI: Religie adventistă 

CERINŢE SPECIALE PENTRU OCUPARE (atestate, avize, etc):

 • avizul unității
 • avizul cultului Adventist
 • studii superioare de specialitate

PROBE DE CONCURS:

 • Examen scris la Religie adventistă

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 1. Cerere tip
 2. Copii conform cu originalul (atestate de conducerea unității de învățământ) de pe acte de studii, foaie matricolă și certificate profesionale (modul psihopedagogic);
 3. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în 2021 vor prezenta copia conform cu originalul (atestate de conducerea unității de învățământ) adeverinței de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării s-a frecventat și promovat modul pedagogic;
 4. Copii conform cu originalul (atestate de conducerea unității de învățământ) de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul);
 5. Copii conform cu originalul (atestate de conducerea unității de învățământ) de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele)
 6. Copia conform cu originalul (atestată de conducerea unității de învățământ) deciziei inspectorului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
 7. Copie conform cu originalul (atestată de conducerea unității de învățământ) de pe fila de buletin sau carte de identitate cu domiciliul;
 8. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);
 9. Copie conform cu originalul (atestate de conducerea unității de învățământ) după carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 10. Aviz medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 11. Declarație pe propria răspundere că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească de condamnare penală;
 12. Cazier judiciar și certificat de integritate.

 

CALENDAR CONCURS:

Data/perioada Ora/Interval orar Activitatea Locația
17.12.2021

20.12.2021

9:00 – 14:30 Înscrierea candidaților Sediul unității din Str. Eliberării, nr. 1A
21.12.2021 10:00 – 14:00 Proba scrisă pentru toate specialitățile
22.12.2021 14:00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
22.12.2021 15:00 – 17:00 Depunerea contestațiilor
23.12.2021 14:00 Afișarea rezultatelor finale